fejlec
oldalmenu

Tehetséggondozás

Iskolánk a Nemzeti Tehetség Program (NTP-KTMK-11) keretében 2012. február 8-án pályázatot nyújtott be diákjaink természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó program támogatására.

Sikeres pályázat esetén gesztorintézményünk, a móri Radnóti Miklós Általános Iskola, valamint tagintézményei, a kincsesbányai Kazinczy Tagiskola, a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskola és a Pusztavámi Tagiskola 7. 8. évfolyamos diákjai közül a 15 legtehetségesebb tanuló vehet részt a programban.

A kiválasztás szempontjairól, a programba bevont pedagógusokról, a fenntarthatóságról, a tehetséggondozó műhelymunka tematikájáról és módszertanáról a vonatkozó cikkek tájékoztatnak.

A pályázat elbírálásának határideje várhatóan március 30-a.
Ezt követően tájékoztatjuk az érdeklődőket a jelentkezés módjáról.


Tehetséggondozó „műhelyünk” munkájának, tevékenységünk
módszertanának általános bemutatása

A 62 órásra tervezett tehetséggondozó programunkban komplex módon kívánjuk fejleszteni a tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáit.

Ennek keretében olyan, a természettudományokhoz és a technikai fejlődéshez is kapcsolódó témaköröket dolgozunk fel, melyek alkalmasak a gyermekekben rejlő kreativitás kibontakoztatására. Pl.: megújuló energiák: a nap, a szél, a víz mozgási energiájának hasznosulása, a fény titkai, a repülés elve, a kerék jelentősége, az „újraéledő” fémek stb.

A foglalkozásokon a gyakorlati megtapasztalás és tevékenység részeként működő modelleket készítenek az egyes témakörökhöz kapcsolódóan: repülő, szélmalom, napelemes helikopter, római szekér, napelemes autó, Eiffel-torony, camera obscura, Segner-kerék, dugattyús szivattyú. (Munkaforma: egyéni, de kooperatív tanulási technikák alkalmazásával.)

Ennek feltételeként ún. műhelymunka keretében a tanulók megismerkednek a témakörhöz kapcsolódó természettudományos ismeretekkel, a vonatkozó fizikai és kémiai törvényekkel, a modellek működési elvével. (Munkaforma: frontális és páros.)

A témakörökhöz fizikai és kémiai kísérleteket kapcsolunk, valamint diákjainkkal méréseket és számításokat végeztetünk. (Munkaforma: csoportmunka.)

Technikatörténeti ismereteiket önállóan végzendő kutatással, prezentáció készítésével mélyítik el. (Munkaforma: egyéni.)


A tehetséggondozó szakkör résztvevői kiválasztásának alapelvei

A Radnóti Miklós Általános Iskola mint gesztorintézmény, a Pusztavámi Tagiskola, a kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskola, valamint a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskola 7. és 8. osztályos diákjai közül szeretnénk kiválasztani a résztvevőket az alábbi szempontok alapján:

Az értékelés szempontjai:

A 15 legtöbb pontot elért tanuló (a tagintézmények tanulólétszám-arányának megfelelően) kap lehetőséget a tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre.


A tehetséggondozást végző szakemberek kiválasztásának indoklása

Tehetséggondozó programunk témaköreit két irányból közelítjük meg:

I. Egyfelől Balázs Gyula által szabadalmazott „Alu-go” program szolgáltatná az alapot, mely akár önmagában is alkalmas lenne a pályázati kiírás feltételeinek teljesítésére. Ugyanis az „Alu-go” program, mely két évtizedes fejlesztő munka eredménye, módszer és fejlesztő taneszköz egyszerre.

Az ún. „tanulói munkapadok” (csomagok) és ökotechnikai munkafüzetek segítségével a diákok játékosan és élményszerűen, a gyakorlati megtapasztalás és tevékenység részeként működű modelleket készíthetnek (pl.: napelemes helikopter, római szekér, dugattyús szivattyú stb.)

Ezért tartottuk szükségesnek Balázs Gyula kutató-fejlesztő pedagógus bevonását a fejlesztő programba, akinek szabadalmával az Alumíniumipari Múzeumban ismerkedtünk meg. Majd az intézményünkben tartott, kiállítással egybekötött bemutató előadáson megtapasztalhattuk diákjaink felfokozott érdeklődést a téma iránt. Emellett az alapanyagul felhasznált hulladék alumínium italdobozok ráirányították figyelmüket indirekt módon is az ökológiai kérdések megoldására.

 

II. Másfelől a kilenc témakörhöz kémiai és fizikai kísérleteket kapcsolunk, valamint diákjainkkal méréseket és számításokat végeztetünk, így komplex módon fejlesztjük matematikai és műszaki kompetenciáikat is.(Önállóan végeznek kutatást, készítenek prezentációkat.)

Tehetséggondozó programunkban a hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink vesznek részt, így fontos, hogy az általános iskolai tanterv és tananyag tekintetében kompetens kolléga dolgozza ki a témakörhöz kapcsolódó kísérleteket, méréses és számításos feladatokat.

Ezért szakmai kompetenciája alapján bíztuk meg Horváth István Attilánét társszerzőként a 62 órás tehetséggondozó program kidolgozásával és megvalósításával. Horváth István Attiláné matematika – fizika – kémia szakos diplomával rendelkező tanár, aki több mint húszéves szakmai tapasztalattal és sikeres általános iskolai tehetséggondozó múlttal rendelkezik.

A program tematikájának kidolgozása időigényes, nagy szakértelmet, tervszerűséget, tudatosságot és kutatómunkát is igényel. Ez csak a pedagógus kötelezőn felüli többletmunkájának eredményeképpen valósulhat meg.

A foglalkozások megtartása sem korlátozódik 62 órára, hiszen a felkészüléssel (a kísérleti anyagok előkészítésével), a szervezéssel és az utómunkálatokkal még legalább ugyanennyi munkaórát igényel.

Mivel a pedagógus munkaköri leírásában nem kötelezhető ilyen mértékű többletmunkára a kötelező tanítási időkeret terhére, de a pályázati kiírás sem teszi egyértelműen lehetővé a külön megbízással történő díjazást, ezért a pedagógus többletmunkáját saját forrásból díjazzuk.


Elvárható eredmények, mérés, értékelés leírása

A projekt célja a természettudományhoz kapcsolódó tantárgyak iránti érdeklődés fokozása, az eddig elsajátított ismeretek elmélyítése.


Fenntarthatóság

A 62 órásra tervezett program tematikája alapján a jövő tanévtől természettudományos tehetséggondozó szakkört szervezünk heti két órában.

A program megvalósulását a jövőben akkor is biztosítani tudjuk, ha a következő tanévekben nem jutnánk pályázati támogatáshoz, hiszen:

  1. A 15 munkahelyes készlet megvásárlásával az elkövetkezendő tanévek szakköreihez biztosítjuk az eszközöket.
  2. A szükséges alapanyagot is biztosítani tudjuk, hiszen iskolánk már 2. éve sikeresen szervezi a szelektív hulladékgyűjtést. E tevékenységünket folytatjuk, így a modellekhez szükséges alumínium hulladék is a rendelkezésünkre fog állni.
  3. A kidolgozott munkafüzet sokszorosítható, és a későbbiekben is felhasználható. A 62 órás szakkör anyaga a következő években újból feldolgozható.
  4. Pedagógiai programunk szerves részét képezi a tehetséggondozás, melyet a természettudományos szakkörrel kiegészítünk, s a helyi tantervünkbe is beépítünk. Ennek értelmében a következő tanévben bevezetendő 32 órás munkahét, valamint az egész napos oktatás megszervezésével biztosítani tudjuk a természettudományos szakkör működését a pedagógusok külön díjazása nélkül is.
  5. Az egyszeri szerzői jog megvásárlásával a tematikát a jövőben is feldolgozhatjuk.

A programban résztvevő diákok közül szeretnénk kiválasztani a következő tanév természettudományos és környezetvédelmi vetélkedőinek csapattagjait.
Figyelemmel kísérjük a tanulók továbbtanulási terveit, azok megvalósulását. Az iskolai tanulmányi követő rendszerben információt kaphatunk diákjaink középiskolai előmeneteléről is.


Vissza a lap tetjére! design: Prohot Kft. www.prohot.hu